Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.tesneninyvlt.cz, provozovaném společností Těsnění Nývlt s.r.o, se sídlem Lánská 1194, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 26011336 , zapsané v obchodním rejstříku spisová značka C 19964 u rejstříkového soudu v Hradci Králové . Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi společností Těsnění Nývlt s.r.o , jakožto prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující spotřebitel (nebo dále jen „spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 5. Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Kupní smlouva

 1. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno.
 2. Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.
 6. Minimální výše objednávky (bez dopravného) činí 500,-Kč bez DPH pro spotřebitele (nikoli pro kupující). Prodávající si vyhrazuje právo objednávku, která nesplňuje minimální výši 500,-Kč, nepřijmout a nevyřídit o čemž bude spotřebitel informován formou e-mailu.

4. Obchodní a cenová politika

 1. Kupující nikoli spotřebitel je povinen se při prvním nákupu zaregistrovat a předložit živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Při následné změně některých svých identifikačních údajů je povinen toto změny oznámit prodávajícímu. Kupujicí nikoli spotřebitel, který vykazuje u prodávajícího pravidelnou obchodní činnost, má nárok požádat o platby faktur bezhotovostním převodem a procentuální slevy. Výši slevy stanoví příslušný obchodník firmy Těsnění Nývlt s.r.o. a budou procentuelně vyčísleny na faktuře. Výše slev se pohybuje od 5% do 25 %
 2. Kupující spotřebitel nakupuje zboží za ceny uvedené v internetovém obchodě. Tyto ceny jsou pro spotřebitele uvedeny vždy jako konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit (např. dále recyklační poplatek). Konečná cena je uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

5. Platební podmínky

 1. platba v hotovosti při osobním odběru
 2. na dobírku při doručení zboží přepravní službou
 3. platba bezhotovostním převodem na fakturu se splatností (pouze u schválených kupujících)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

6. Expedice zboží

 1. Osobní odběr:Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná (popř. pověřená). Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat občanským průkazem (popř. pověřením).
 2. Zasílání přepravní službou:Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL či Českou poštou. Při dodání zboží je kupující nikoli spotřebitel povinen překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Na pozdější reklamace kompletnosti zásilky kupujícího nikoli spotřebitele nebude brán zřetel. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je kupující nikoli spotřebitel povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky od dopravce stvrzeno podpisem kupujícího nikoli spotřebitele, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme výše uvedený postup rovněž dodržet, lze tím předejít následným sporům o to, kdy vada vznikla. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.
 3. Cena účtovaná za dopravu zboží
 • balné je vždy zdarma
 • dopravné pro spotřebitele činí u přepravní služby PPL 100,- Kč bez DPH, u České pošty 116.- Kč bez DPH
 • dopravné kupujícího nikoli spotřebitele a stálé schválené zákazníky u zásilek v hodnotě do 2000,- Kč bez DPH (po slevě) činí 80,- Kč bez DPH, u zásilek v hodnotě nad 2000,- Kč bez DPH (po slevě) je zdarma

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele.
 2. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost činěného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (případně s návrhem jiného způsobu vrácení peněz). Zboží musí být vráceno bez známek opotřebení. V opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu vzniklého snížení hodnoty vraceného zboží. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 3. Finanční částka za vrácené zboží bude spotřebiteli uhrazenanejpozději do 14 dnů od doručení vraceného zboží zpět dodavateli.
 4. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:
 5. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 6. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 7. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu apod.).

8. Smluvní pokuta

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím nikoli spotřebitelem a tento kupující zboží od dopravce bezdůvodně nepřevezme, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 400,- Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tato smluvní pokuta je na pokrytí vzniklých nákladů na vrácení zboží zpět k dodavateli a administrativní náklady na stornování objednávky a nákupních dokladů.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel může prodávající požadovat pouze náhradu nákladů, které prokazatelně vynaložil na dodání zboží, které spotřebitel bezdůvodně nepřevzal.

Smluvní strany se dohodly, že pro případ, kdy je kupující nikoli spotřebitel vyrozuměn o možnosti odběru zboží nebo jeho expedování, se rozhodne stornovat objednávku a nepřevzít závazně objednané zboží, bude mu účtována smluvní pokuta ve výši minimálně 10% z prodejní ceny zboží, plus částka 150,-Kč. Tyto poplatky budou použity na pokrytí nákladů vrácení zboží zpět k dodavateli a uhrazení dopravy s tím spojené.

Pokud je smluvní stranou spotřebitel může prodávající požadovat pouze náhradu nákladů, které prokazatelně vynaložil na dodání zboží, které spotřebitel bezdůvodně nepřevzal. Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 53 odst.7 však není tímto jakkoliv dotčeno.

9. Reklamace, rozpor s kupní smlouvou

Podmínky reklamace (tj. uplatnění rozporu s kupní smlouvou či uplatnění odpovědnosti za vady) se řídí těmito podmínkami a dále u kupujícího spotřebitele občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy, u kupujícího nikoli spotřebitele pak obchodním zákoníkem a souvisejícími předpisy.

1. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozpor s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

2. Záruční doba

Pro kupujícího spotřebitele činí záruční doba na zboží min. 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.
Uplatnění reklamace kupujícího spotřebitele
Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. V případě, že kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.


3. Práva z reklamace kupujícího spotřebitele


Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. 
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

4. Vyřízení reklamace kupujícího spotřebitele


O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 – ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.


5. Reklamační protokol


Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.
Náklady reklamace

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

10. Odpovědnost za škodu

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu výhradně jen za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících ze závazkového vztahu na základě Smlouvy a těchto VOP.
 2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží, nebo použitím vadného zboží.
 3.  Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody vzniklé na základě Kupujícím uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.
 4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude prokázána odpovědnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu způsobenou škodu, náhrada celkové škody se omezuje do výše ceny zboží.
 5. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení Objednávky a ke které došlo bez zavinění Prodávajícího.

11. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

12. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 1 2014 .